prevádzkový poriadok

Amaro Fest - open air gipsy festival

Po zaplatení vstupného dostane každý návštevník na zápästie náramok - identifikáciu návštevníka. Náhodné kontroly identifikácie budú prebiehať počas trvania akcie v celom areáli. Identifikáciou je potrebné sa preukázať pri vstupe a pri vyzvaní bezpečnostnou alebo usporiadateľskou službou v priestoroch areálu akcie. Identifikáciu považujte za ceninu, pri strate nie je opätovný vstup umožnený. Návštevníci bez náramku budú vyvedení z areálu, vo vlastnom záujme preto svoje náramky neposkytujte iným osobám. Za stratu, poškodenie, prípadne krádež identifikácie je zodpovedný návštevník. Vstup do areálu akcie je na vlastné riziko. Z podujatia budú vyhotovené audiovizuálne záznamy a fotografie ktoré budú použité na promo podujatia a dokumentárne účely návštevník svojim vstupom potvrdzuje že súhlasí z takýmto použitím. Organizátor nie je zodpovedný za straty, krádeže, prípadne zranenia z nedbanlivosti. Prosíme Vás aby ste dbali na seba a svoje zdravie, ale tak isto aj na ostatných účastníkov. Do areálu konania akcie je prísne zakázané vnášať sklenené nádoby a fľaše, pyrotechnické predmety, otvorený oheň, zbrane, predmety ohrozujúce bezpečnosť, drogy a vlastné nápoje. Pri vstupe do areálu bude každý návštevník podrobený kontrole. Organizátor nie je zodpovedný za prípadne zrušeniu eventu z dôvodu zlého počasia alebo iných nepriaznivých podmienok. Zmena programu vyhradená !

ORGANIZATOR:
musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na podujatí. Organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania; po uplynutí uvedenej doby je prevádzkovateľ údaje povinný zničiť. Bez poskytnutia týchto údajov nebude umožnení vstup návštevníkov podujatia !

PARKOVANIE :
Amfiteáter , Dolnozoborská 18 Nitra sa nachádza dostatočné množstvo parkovacích miest, na ktorých bude možno bezplatne zaparkovať.

 HYGIENICKE OPATRENIA :

Oznam:
v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná ostať v domácej izolácií, ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto kultúrneho podujatia,
zákaz podávania rúk, rizikovým skupinám (osoby vo veku 60 a viac rokov, osoby s chronickým ochorením srdca, ciev, pľúc, obličiek a metabolického systému a osoby s oslabenou imunitou a tehotné ženy) sa odporúča zvážiť účasť s výnimkou už zaočkovaných osôb.


DÔLEŽITÉ HYGIENICKÉ INFORMÁCIE 

pri vstupe bude pripravená dezinfekcia !

Dezinfekciu používajte aj po návšteve WC !